Kierownik Referatu

Monika Baran

 1. Monika Baran urzęduje w pokoju nr 7 (I piętro nowa część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 44
 3. e-mail:m-baran@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • opłat za wodę i odebrane ścieki,
  • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zawierania umów na dostawę wody i odbiór nieczystości płynnych,
  • nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości w gminie,
  • organizacji i kontrolowania prac osób skazanych,
  • prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
  • wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Główny specjalista ds. sieci

Marian Czajka

 1. Marian Czajka urzęduje w pokoju nr 7 (I piętro nowa część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 44
 3. e-mail: m-czajka@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • gospodarki odpadami stałymi,
  • nadzoru nad ujęciami wody i oczyszczalniami ścieków,
  • wydawania warunków na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • odbioru wykonanych przyłączy,
  • kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
  • wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Podinspektor d/s gospodarki komunalnej

Józef Kuczmaszewski

 1. Józef Kuczmaszewski urzęduje w pokoju nr 7 (I piętro nowa część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 44
 3. e-mail: j-kuczmaszewski@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • pobierania opłat za wodę i odebrane ścieki,
  • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów na odbieranie odpadów komunalnych, wyrobów zawierających azbest,
  • wydawania zezwoleń na wycinkę drzew,
  • ochrony zwierząt: wydawania decyzji o odebraniu zwierzęcia, zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej, opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
  • ochrony miejsc pamięci narodowej.