Inwestycje gminne 2021

        W 2021 roku gmina Tarnawatka zrealizowała 10 inwestycji, których wartość zamknęła się kwotą 5 mln 890 tys. 886 zł. Realizowano zadania w różnych dziedzinach i o bardzo zróżnicowanej wartości, od kilku tysięcy do blisko 2 milionów złotych. Największym zadaniem inwestycyjnym była budowa drogi w Tarnawatce, a najmniejszym przebudowa chodnika w Niemirówku-Kolonii.

Poniżej prezentujemy największe zadania inwestycyjne wraz ze źródłami ich finansowania.

 

„Budowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości Tarnawatka od km 1+530,00 do km 2+443,00”.

Wartość projektu: 1 999 993,84 zł. Wybudowano drogę gminną nr 111569L o łącznej długości 913,0 m. W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące elementy: roboty ziemne, wykonano przepusty pod koroną drogi φ 60 i 80 cm, rowy wraz z umocnieniem skarp, podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr. 22 cm, podbudowy z kruszyw łamanych – warstwa dolna gr. śr. 14 cm, podbudowy z kruszyw łamanych – warstwa górna gr. śr. 8 cm, nawierzchnię z mieszanki bitumicznej – warstwa wiążąca gr. 5 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm, zjazdy z kruszywa łamanego wraz przepustami i umocnieniami wlotów i wylotów, miejsca parkingowe z betonowej kostki brukowej, oznakowanie pionowe, kanał technologiczny dł. 770 m i  oświetlenie uliczne. Roboty objęte były nadzorem inwestorskim.

Źródła finansowania:

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 151 036,24 złotych
 • Fundusz Sołecki – w kwocie – 118 238,69 złotych
 • Środki własne – w kwocie – 730 718,91 złotych.

 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka – budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce”.

Wartość zadania: 1 753 968,77 zł. W 2021 roku zakończono II etap inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka”. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”. Drugi etap obejmował prace przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce. W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty  termomodernizacyjne (ocieplenie, tynki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont opasek wokół budynku, zadaszenia nad wejściami, remont schodów wejściowych do budynku, wymiana pokrycia dachowego), roboty instalacyjne sanitarne (wymiana pieca grzewczego, przeniesienie kotłowni), roboty instalacyjne elektryczne (oświetlenie awaryjne, wymiana opraw i żarówek, montaż instalacji fotowoltaicznej, oświetlenie zewnętrzne). Całość robót objęta była nadzorem inwestorskim.

Źródła finansowania:

 • RPO WL na lata 2014-2020 – w kwocie –  822 790,73 złotych
 • Środki własne – w kwocie – 931 178,04 złotych.

 

„Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków

w miejscowości Huta Tarnawacka”.

Wartość zadania: 868 287,83 . W ramach budowy sieci wodociągowej wykonano m.in. następujące elementy: wybudowano sieć wodociągową o długości 3,41 km, na linii wodociągu ustawiono 13 hydrantów przeciwpożarowych oraz 23 zasuwy żel-wod. kołnierzowe, 44 przyłącza do sieci wodociągowej. W ramach zadania wykonano także jedną indywidualną biologiczną oczyszczalnię ścieków wraz z układem odprowadzającym ścieki oczyszczone.

Źródła finansowania:

 • Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w kwocie 334 257,00 złotych
 • Fundusz Sołecki – w kwocie – 10 000,00 złotych,
 • Środki własne – w kwocie – 524 030,83 złotych.

 

„Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce”.

 

Wartość zadania 573 409,60 zł. W 2021 roku, w I etapie inwestycji wykonano następujące roboty: część prac budowlanych: rozbiórkę zbędnych elementów, prace ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, ściany i elementy konstrukcyjne, stropy i ścianki działowe, więźbę dachową i pokrycie dachowe. Prowadzono także prace w zakresie instalacji c.o., wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Źródła finansowania:

 • Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych – w kwocie – 573 409,60 złotych.

 

„Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wieprzów Ordynacki nr 111576L, długości 636,0 m”.

 Wartość zadania: 493 301,23 zł. W ramach zadania wykonano następujące elementy: mapę do celów projektowych, dokumentację projektową, roboty budowlane: prace ziemne, podbudowę z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm, nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm, prace wykończeniowe, oznakowanie pionowe, ustawiono tablicę informacyjną. Całość robót objęta była nadzorem inwestorskim.

Źródła finansowania:

 • Dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego związana na drogi dojazdowe do gruntów rolnych – w kwocie – 100 000,00 złotych
 • Środki własne – w kwocie – 393 301,23 złotych.

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej i Widokowej w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatce-Tartak – Etap I”.

Wartość zadania: 126 872,64 zł. W ramach robót wykonano: wykopy pod kanalizację sanitarną liniowe, podłoże pod kanały rurowe z materiałów sypkich – piasku, montaż rurociągów z rur PVC długości 364,0 m, zasypanie wykopów, studnie rewizyjne PVC, roboty towarzyszące. Wykonie robót zlecono wyspecjalizowanej firmie. Nad prawidłowym wykonaniem zadania pełnił nadzór inwestorski inspektor nadzoru.

Źródła finansowania:

 • środki własne – w kwocie – 126 872,64 złotych.

 

Kolejne inwestycje to: „Budowa placu zabaw integracyjno-rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych w Tarnawatce-Tartak” – wartość zadania: 43 987,60 zł, „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Zachodnia w miejscowości Tarnawatka-Tartak”          – wartość zadania: 14 565,77 zł, “Budowa placu zabaw przy budynku wiejskim w miejscowości Kunówka” – wartość zadania: 10 000,15 zł, „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3262L w miejscowości Niemirówek-Kolonia” – wartość zadania:          6 498,67 zł.