Ograniczenia w poborze wody pitnej

Urząd Gminy Tarnawatka przypomina,  że na mocy Zarządzenia Wójta Gminy z 6 lipca 2015 roku, w okresie letnim obowiązują ograniczenia w używaniu wody pitnej. Zakazane jest stosowanie wody z wodociągu gminnego do podlewania ogródków przydomowych, trawników, uzupełniania oczek wodnych, mycia pojazdów i sprzętu rolniczego oraz pobierania wody do celów innych niż socjalno-bytowe i pojenie zwierząt.

Osobom, które nie podporządkują się w/w zakazom grozi odpowiedzialność wynikająca z przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.