Program ,,Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023 /edycja 2022/

Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

W ramach Programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Istotnym elementem Programu jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenie gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach.

Pomoc w ramach rządowego Programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj. 1164 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe i 900 zł na osobę w rodzinie).

Aktualny koszt realizacji powyższego zadania w gminie Tarnawatka w roku 2022 wynosi 110 000 zł. Gmina Tarnawatka uzyskała z budżetu państwa dofinansowanie na realizację Programu w kwocie 88 000 zł. Wkład własny Gminy Tarnawatka na pokrycie wydatków Programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku wynosi 22 000 zł.

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”.

Powiązane posty

Ogłoszenia

Przypomnienie – Złóż obowiązkową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypomnienie – Złóż obowiązkową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Wójt Gminy Tarnawatka przypomina, że do 30.06.2022 r. każdy właściciel budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Za brak deklaracji grozi kara grzywny do 5 000 zł. Deklarację można złożyć […]

25

cze
Aktualności

Ponad 10 milionów dla gminy z Polskiego Ładu

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II Edycja zasili budżet Gminy Tarnawatka dotacjami w wysokości 10 230 000 złotych. W piątek 3 czerwca w Wieprzowie, poseł Tomasz Zieliński wręczył promesy na realizację projektów zgłoszonych przez gminę do programu Polski Ład. W spotkaniu uczestniczyli: wójt Piotra Pasieczny, radni z przewodniczącą Rady Kazimierą Mańdziuk na czele, sołtys[…]