Sesja absolutoryjna

Głównym tematem XXXIII posiedzenia Rady Gminy Tarnawatka, które odbyło się 24 czerwca br. były sprawy dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok.

Przed przystąpieniem do głosowania nad udzieleniem wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu, przepisy prawa wymagają zachowania przewidzianych w nim procedur. Jako pierwszy rozpatrywany był raport o stanie gminy za 2021 rok. Po wysłuchaniu skrótu i najważniejszych tez tego dokumentu rada postanowiła udzielić wójtowi wotum zaufania. Następnie omówione zostało wykonanie budżetu za rok ubiegły oraz informacja o stanie mienia komunalnego. Ostatecznie budżet z roku 2021 zamknął się kwotą 23 mln 594 tys. zł po stronie dochodów oraz 22 mln 933 tys. zł po stronie wydatków. Na inwestycje gminne wydatkowano ponad 5 mln 890 tys. zł. Opis inwestycji gminnych zrealizowanych w ubiegłym roku, przedstawiamy w osobnym artykule.

Radni zapoznali się także z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i Komisji Rewizyjnej dotyczącymi wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla wójta gminy. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2021 radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wójtowi absolutorium.

W kolejnych punktach posiedzenia zmieniono Wieloletnia Prognozę Finansową oraz budżet, uwzględniając w nich m.in. środki finansowe przekazane ze skarbu państwa na podwyżki dla nauczycieli oraz dotację z powiatu tomaszowskiego na zakup sprzętu dla OSP Klocówka, Tarnawatka i Wieprzów w wysokości po 1000 zł dla każdej jednostki. Ponadto Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy gmin „Partnerstwa Roztocze Środkowe”, które pozwoli na realizacje nowych, wspólnych projektów z sąsiednimi gminami. Uchwalone zostały także zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Podejmując kolejną uchwałę radni wyrazili zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na działkach gminnych położonych w Tarnawatce i Wieprzowie. Decyzja ta związana jest z przebudową linii  wysokiego napięcia i wymianą słupów.

Ponadto Rada wysłuchała sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce oraz realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy za rok 2021. Dokonano także oceny zasobów pomocy społecznej gminy.

 

 Red.