Referat Organizacyjny

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referent do spraw organizacyjno-kadrowych – Beata Pankiewicz
Pok. nr 16
Tel. 084 662 47 10 wew. 31
e-mail: b-kowalczuk@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 1. dowód osobisty osoby składającej podpis (do wglądu)
 2. oryginał dokumentu, na którym zostanie poświadczona własnoręczność podpisu

Opłaty
9,00 zł – nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej , bądź są z niej zwolnione (ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej Dz. U. nr 225 poz. 1635).
Termin załatwienie sprawy
Sprawa załatwiana jest odręcznie.
Podstawa prawna

 1. art. 101 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j Dz.U. z 2008 r., nr 189, poz. 1158);
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185);

Uwagi
Własnoręczność podpisu potwierdza się:

 1. na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji
 2. na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie
 3. na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu)(tylko i wyłącznie w obecności osoby bezpośrednio zainteresowanej (wnioskodawcy))

Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referent do spraw organizacyjno-kadrowych – Beata Pankiewicz
Pok. nr 16
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: b-kowalczuk@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty
Osoba składająca oświadczenie oraz świadkowie muszą okazać dowody osobiste. Dodatkowo świadkowie jeżeli są emerytami lub rencistami muszą podać numer świadczenia emerytalnego bądź rentowego.
Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienie sprawy
Sprawa załatwiana jest odręcznie.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990r. Nr 54, poz.310)
Uwagi
Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami przynajmniej dwóch świadków. Świadkowie nie mogą być spokrewnieni z wnioskodawcą, muszą być starsi od niego (czyli być pełnoletni przez cały potwierdzany okres) oraz w okresie, który zainteresowany chce udowodnić, musieli zamieszkiwać na terenie, na którym jest lub było położone gospodarstwo rolne. Zeznania świadków spisuje się w obecności pracownika referatu.
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Informację publiczną udostępniają wydziały w ramach swoich kompetencji, a w szczególnych przypadkach Referat Organizacyjny
Referent do spraw obsługi Rady Gminy, promocji, kultury i wspierania inicjatyw obywatelskich – Magdalena Kulas
Pok. nr 13
Tel. 084 662 47 10 wew. 35
e-mail: m-kulas@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty
W Sekretariacie należy złożyć odpowiedni wniosek (wniosek dostępny jest również w pokoju nr 13)
Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienie sprawy
W przypadku złożenia odpowiedniego wniosku sprawa zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Informacje zostaną przekazane w formie i w sposób określony we wniosku.
Tryb odwoławczy
Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji sporządzane są w formie decyzji. Do powyższych decyzji stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, z tym że:

 • Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni
 • Uzasadnienie o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji
 • Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy – w tym przypadku stosuje się przepisy dotyczące odwołania

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.) w szczególności art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1.;
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 10, poz. 68) w szczególności art. 10
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
Opłata za gospodarowanie komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej Uchwałą Nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 r.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwałą nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 został określony wzór oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest zobowiązywany złożyć w terminie do 15 kwietnia 2013 roku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy BS Tomaszów Lub. o/ Tarnawatka 18 9639 1064 2003 6400 0026 0001 lub upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy Tarnawatka.

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej
Pok. nr 7
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: j-kuczmaszewski@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty
Druk informacji o wyrobach zawierających azbest (do pobrania)
Opłaty
Brak opłat
Termin załatwienie sprawy
Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późń. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i czyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
Uwagi
Zgodnie z art. 162 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej Wójtowi Gminy. Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i czyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wykorzystujący wyroby zawierające azbest sporządza i przedkłada corocznie do 31 stycznia Informację o wyrobach zawierających azbest Wójtowi Gminy. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi Gminy a drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Przedsiębiorcy przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa.
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Monika Baran – Kierownik Referatu
Pok. nr 7
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: m-baran@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru (do pobrania)
 2. Do wniosku należy dołączyć:

Opłaty
za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej – 50,00 zł za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej – 25,00 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy posiadającego już zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnawatka – 0,00 zł
Termin załatwienie sprawy
Wpis do rejestru j dokonywany jest w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem. Wójt Gminy Tarnawatka prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
Tryb odwoławczy
Brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391)
Uwagi
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897)).
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Marian Czajka- główny specjalista ds. sieci
Pok. nr 7
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: m-czajka@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie warunków (do pobrania)
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
 3. aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów informacyjnych obejmująca teren inwestycji

Opłaty
Brak opłat
Termin załatwienie sprawy
Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia.
Tryb odwoławczy
Nie podlega
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 roku, Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXIXI/222/2002 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tarnawatka
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Monika Baran – Kierownik Referatu
Pok. nr 7
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: m-baran@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia (do pobrania)
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • dokument potwierdzający możliwość odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację zlewną
  • tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa
  • wykaz posiadanych środków technicznych służących do świadczenia usług objętych zezwoleniem
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty
Opłata za wydanie zezwolenia 107,00 zł
Termin załatwienie sprawy
W przypadku złożenia kompletnych dokumentów sprawę załatwia się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójt Gminy Tarnawatka
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391)
Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej
Pok. nr 7
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: j-kuczmaszewski@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia (do pobrania)
 2. zgoda właściciela nieruchomości (w przypadku kiedy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym)
 3. rysunek lub mapę określającą położenie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości

Opłaty
Wydanie zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Opłaty środowiskowe

 1. posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów
 2. opłaty nalicza i pobiera organ wydający zezwolenie, wysokość opłaty ustalana jest w wydanym zezwoleniu
 3. opłatę odracza się na okres 3 lat, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie drzew lub krzewów albo ich zastąpienie innymi drzewami lub krzewami
 4. nie pobiera się opłat w przypadkach określonych w art. 86 ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

Termin załatwienie sprawy
W przypadku złożenia kompletnych dokumentów umawiamy się telefonicznie lub osobiście w celu dokonania oględzin drzew w terenie, sporządzony zostaje protokół oględzin a następnie wydana zostaje decyzja. Termin załatwienia sprawy w ciągu 30 dni.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójt Gminy Tarnawatka.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
Uwagi
Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości nie wymaga zezwolenia w przypadku:

 1. drzew i krzewów owocowych, z wyjątkiem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
 2. drzew i krzewów rosnących w lasach i sadzonych na plantacjach,
 3. drzew i krzewów , których wiek nie przekracza 10 lat

Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Referat Inwestycji i Rozwoju

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Anna Cienkusz
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: a-cienkusz@tarnawatka.pl

Wymagane dokumenty
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, zgodnie z art. 74 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.)
Opłaty
205 zł za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Opłatę skarbową należy uiścić w dniu złożenia wniosku. Pokwitowanie wpłaty dołącza się do wniosku. Wpłaty można dokonać:

 • w kasie urzędu, pok. nr 9
 • na numer konta Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka 18963910642003640000260001
 • w przypadku opłaty dokonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej SWIFT: POLUPLPR PL: 18963910642003640000260001 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski Oddział Tarnawatka

Termin załatwienie sprawy
Wyżej wymienione dokumenty wydawane są w terminie nie później niż 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 2. austawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.).

Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Anna Cienkusz
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: a-cienkusz@tarnawatka.pl

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu wykonania i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 
 • uzgodniony projekt budowlany (do wglądu)
 • warunki lokalizacji urządzeń w pasie drogowym
 • pozwolenie na budowę/zgłoszenie

Opłaty
wniosek nie podlega opłacie, natomiast obowiązują opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (wysokość opłaty uzależniona od zajętej powierzchni pasa)
Termin załatwienie sprawy
Decyzja zostaje wydana nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 • ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.).

Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Anna Cienkusz
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: a-cienkusz@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania urządzeń w pasie drogowym drogi gminnej
 • do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjną obejmującą przedmiotowy teren wraz z ewentualnie naniesioną propozycją trasy projektowanych urządzeń w pasie drogowym – w jednym egzemplarzu

Opłaty
wniosek nie podlega opłacie.
Termin załatwienie sprawy
Decyzja zostaje wydana nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 • ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.).

Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Anna Cienkusz
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: a-cienkusz@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie warunków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej 
 • mapa sytuacyjna w skali 1:1000 przedmiotowej nieruchomości

Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.
Termin załatwienie sprawy
Decyzja zostaje wydana nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 • ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.).

Czas pracy urzędu Poniedziałek- piątek 7.00-15.00

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Referat Inwestycji i Rozwoju
Anna Cienkusz
Pok. nr 1/2
Tel. 084 662 47 10 wew. 46
e-mail: a-cienkusz@tarnawatka.pl
Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • wniosek o wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (
 • wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do pobrania)
 • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Opłaty

 1. od zaświadczenia – 17,00 zł
 2. od wypisu – 30,00 zł ( do 5 stron)
 3. od wyrysu – 20,00 zł ( za 1 str. format A-4)
 4. od wypisu i wyrysu – 50,00 zł

Opłatę skarbową należy uiścić w dniu złożenia wniosku. Pokwitowanie wpłaty dołącza się do wniosku.
Wpłaty można dokonać:

 • w kasie urzędu, pok. nr 9
 • na numer konta Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka 18963910642003640000260001
 • w przypadku opłaty dokonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej SWIFT: POLUPLPR PL: 18963910642003640000260001 Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski Oddział Tarnawatka

Termin załatwienie sprawy
Wyżej wymienione dokumenty wydawane są w terminie nie później niż 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);
 • art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

Czas pracy urzędu
Poniedziałek- piątek 7.00-15.00