Czterdziesta sesja ósmej kadencji Rady Gminy Tarnawatka odbyła się 31 marca 2023 roku. Poświęcona była bieżącym sprawom gminy, wymagającym jednak zajęcia stanowiska przez organ uchwałodawczy.

          Zanim przystąpiono do rozpatrywania i podejmowania decyzji przez Radę, wójt gminy przedstawił najważniejsze sprawy, które miały miejsce w ostatnim czasie. Poinformował, że gmina w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożyła 3 wnioski. Wszystkie dotyczą obiektów położonych w Tarnawatce. Konkretnie zaś renowacji kościoła parafialnego, zabytkowej studni położonej w parku podworskim oraz przebudowy ciągu pieszego na cmentarzu. W sprawach inwestycji gminnych zapoznał obecnych na sesji z trwającymi właśnie postępowaniami przetargowymi, m.in. na budowę oświetlenia i kanalizacji, postępami prac przy porządkowaniu terenu wokół świetlicy w Tarnawatce-Tartaku oraz o wydłużeniu, do drugiej połowy kwietnia, terminu zakończenia prac przy budowie świetlicy w Hucie Tarnawackiej. Wójt Piotr Pasieczny poinformował także o: pozyskaniu z Ministerstwa Sprawiedliwości 20 tys. zł na projekty dla 4 kół gospodyń wiejskich, przeprowadzonych zebraniach wiejskich we wszystkich miejscowościach gminy oraz uroczystym otwarciu Laboratorium Przyszłości Szkole Podstawowej w Tarnawatce. Po sprawozdaniu wójta z realizacji uchwał rady gminy, przystąpiono do rozpatrywania kolejnych punktów programu. Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz samego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka dotyczyły terenów położonych w Klocówce oraz w Wieprzowie. Podjęte decyzje umożliwią, w tej   w tej pierwszej miejscowości, budowę farmy fotowoltaicznej, a w drugiej stworzenia dodatkowych terenów budownictwa mieszkaniowego i usługowego, które znajdują się w okolicach kościoła i byłej szkoły. Następna uchwała dotyczyła już zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kunówka. Dotychczasowym terenom produkcji rolnej,  położonym przy drodze krajowej nr 17 w pobliżu wsi Antoniówka, zmieniono przeznaczenie na budownictwo zagrodowe. Przyjmując kolejne rozstrzygnięcie, Rada uściśliła zapisy regulaminu wynagradzania nauczycieli, przyjętego  na ostatniej sesji, a dotyczące zasad przyznawania dodatku funkcyjnego. Jednogłośnie przyjęto także uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2023. Po raz drugi z rzędu, radni nie wyrazili zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych na utworzenie funduszu sołeckiego w następnym roku. Ostatnie dwie uchwały dotyczyły wprowadzenia bieżących zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie gminy.

          Obrady zakończyły życzenia złożone przez przewodniczącą Rady Kazimierę Mańdziuk radnym, sołtysom, gościom i mieszkańcom gminy z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Red.

Udostępnij: