Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Tarnawatka posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Gminy Tarnawatka.

 

            Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej ustawa UCPG (Dz. U. 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

 

            W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnawatka o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w terminie do 31.08.2023 r.

 

            Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Tarnawatka, pok. nr 9 (Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) lub do pobrania poniżej.

 

            Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Tarnawatka lub pocztą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Tarnawatka będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

            Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych powinny to uczynić niezwłocznie.

 

            Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Tarnawatka są następujące podmioty:

  1. Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka
  2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub. ul. Lwowska 37A.
Załączone pliki:
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych.pdf

Udostępnij: